(021) 44012610-12
1

اطلاعات محل موردبیمه

2

انتخاب بیمه

3

اطلاعات ساختمان

4

مشخصات تحویل گیرنده

5

پرداخت

مجموع سرمایه تحت پوشش:

مرحله قبل مرحله بعد

پوشش‌های اضافی

انتخاب بیمه شرکت بیمه‌ای قیمت (ریال) توضیحات سفارش
بیمه البرز -----
مرحله قبل مرحله بعد
مرحله قبل مرحله بعد


مرحله قبل مرحله بعد
مشخصات محل مورد بیمه


مسخصات ساختمان


مسخصات تحویل گیرنده


تومان
مرحله قبل
×

ورود

ثبت نام

برخی از مشتریان: