(021) 44012610-12
1

اطلاعات محل موردبیمه

2

انتخاب بیمه

3

اطلاعات ساختمان

4

مشخصات تحویل گیرنده

5

پرداخت

مجموع سرمایه تحت پوشش:

مرحله قبل مرحله بعد

پوشش‌های اضافی

انتخاب بیمه شرکت بیمه‌ای قیمت (تومان) توضیحات سفارش
مرحله قبل مرحله بعد
مرحله قبل مرحله بعد


مرحله قبل مرحله بعد
مشخصات محل مورد بیمه


مسخصات ساختمان


مسخصات تحویل گیرنده


تومان
مرحله قبل
×

ورود

ثبت نام

بیمگی خرید آنلاین بیمه